നമ്മുടെ നാട് ചണ്ണപ്പേട്ട യെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല വിവരണം

നമ്മുടെ നാട് ചണ്ണപ്പേട്ട യെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല വിവരണം നാടിന്റെ നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ മനസ്സിന്‌ കുളിര്‍മ നൽകുന്ന ഒരുപിടി കാഴ്ചകള്‍ ഒരു കവിത എഴുതിയത് പോലെ.. തീർച്ച ആയും കാണുക .

Continue Reading